خانه

محصولات ارگانیک شلمرود | فروشگاه

دسته بندی
راسته گوساله

راسته گوساله

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

ماهیچه گوساله

۰ تومان

ران گوساله

ران گوساله

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

۱۲۰,۰۰۰ تومان

قلم گوسفندی

قلم گوسفندی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

راسته با استخوان گوسفندی

راسته با استخوان گوسفندی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

قلوه گاه

قلوه گاه

۱۰۰,۰۰۰ تومان

گردن

گردن

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی

ران گوسفندی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نیم شقه سردست

نیم شقه سردست

۰ تومان

نیم شقه ران

نیم شقه ران

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ کامل

مرغ کامل

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کتف و بال مرغ

کتف و بال مرغ

۴۰,۰۰۰ تومان

ساق مرغ

ساق مرغ

۶۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

۵۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ

سینه مرغ

۷۲,۰۰۰ تومان

 ران مرغ

ران مرغ

۴۸,۰۰۰ تومان

ماهی قزل‌آلا

ماهی قزل‌آلا

۶۵,۰۰۰ تومان